وکیل طلاق توافقی سعادت آباد

طلاق توافقی چیست؟

طلاق توافقی(وکیل طلاق توافقی سعادت آباد) از جمله انواع طلاق در رویه دادگاه ها و حقوق ما شناخته می شود. که در آن زوجین قصد و نیت جدایی از هم را دارند. و در خصوص حقوق و تعهدات مالی و حضانت فرزند به توافق رسیده. و سپس شخصا یا با مراجعه به وکیل دادگستری درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را می نمایند. نام دیگر  این طلاق مبارات است.

توافق نامه طلاق توافقی چیست؟

به توافقی که زوجین در خصوص شرایط مالی و حضانت فرزند نموده. و آن را مکتوب و مهر و امضا می نمایند. و ضمیمه دادخواست تقدیم دادگاه می نمایند.

در مورد چه مواردی زوجین باید توافق نمایند؟

1-مهریه : مهمترین موضوعی که زوجین قبل از طلاق توافقی(وکیل طلاق توافقی سعادت آباد) باید در خصوص آن توافق نمایند. مهریه می باشد. بدین توضیح که طرفین باید مشخص نمایند. که آیا مهریه کامل بذل شده و یا ابرا گردیده است. یا چه میزان دریافت شده. و یا خواهد شد. و به شکل دقیق ساز و کار تادیه مهریه شفاف مشخص شود.

2-نفقه : در خصوص نفقه زوجه و میزانی که پرداخت گردیده. و یا باید پرداخت گردد. و یا اینکه زوجه ادعایی نسبت به نفقه ندارد. نیز باید مشخص و شفاف در توافقنامه طلاق توافقی قید گردد.

3-اجرت المثل ایام زوجیت: از موارد دیگری که در طلاق توافق(وکیل طلاق توافقی سعادت آباد) باید مشخص گردد. و زوجه یا بیان نماید که ادعایی ندارد. و یا ساز و کار دریافت آن مشخص شده. باشد اجرت المثل ایام زوجیت می باشد.

4-حضانت فرزند مشترک: حضانت فرزند موضوع دیگری است که در حکم طلاق توافقی قید میگردد. و باید مشخص شود که حضانت با پدر است یا مادر و چگونه والدینی که حضانت با ایشان نیست می تواند. فرزند مشترک را ملاقات نماید.

وکالت در طلاق چیست؟

گاهی طبق توافقاتی که بین زوجین صورت می گیرد طرفین با مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی، زوج وکالت در طلاق به زوجه داده تا با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید متن وکالت در طلاق بسیار مهم می باشد و باید جامع و مانع باشد. تا در آینده مشکلی برای زوجه ایجاد نشود.

 

 

حتما قبل از اخذ وکالت در طلاق با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی خانوادگی مشورت نمایید تا کلیه نکات مهم و کلیدی در متن وکالتنامه قید گردد

متن وکالت در طلاق

مورد وکالت :  مراجعه به کلیه دادسراها ،دادگاه ها، کلانتری ها ، مراجع قضایی و غیر قضایی و اداری و کلیه شعبات دادگاه  های عمومی، مجتمع های قضایی خانواده. بدوی ،تجدید نظر احکام و سایر مراجع غیر قضایی و قضایی در خصوص تقدیم شکواییه و دادخواست. به منظور مطلقه نمودن خانم به هر قسم از طلاق اعم از خلع، رجعی، باءن  یا مبارات با شرط بدل و ابراء تمام مهریه و نفقه و نحله و اجرت المثل خویش.

سلب و ساقط حق و نمودن رجوع به ما بذل و سلب و ساقط نمودن هرگونه ادعا موضوع عقدنامه شماره مورخ ….. شمسی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … حوزه ثبتی ….و. انتخاب و عقد قرارداد با وکلای دادگستری و وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه به منظور انجام موارد. مورد وکالت و امور ذیل الذکر و مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و مراجع ذیزبط و عضو شدن و رمز گشایی در سامانه ثنا و اخذ رمز سامانه ثنا و اخذ کد موقت از سامانه ثنا و سایر مراجع ذیربط.

شرکت در جلسات مشاوره دادگاه و مراکز مشاوره خانواده و درخواست گواهی از دادگاه ها یا دفتر دادگاه به منظور اجرای دادنامه جهت ثبت واقعه طلاق در دفتر اسناد رسمی طلاق و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش. و اخذ حکم طلاق مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و به ثبت رساندن طلاق و امضای سند طلاق و ثبت دفاتر.

این مطلب را هم مطالعه نمایید : طلاق در حقوق ایران

و وکالت در اجرای صیغه شرعی طلاق ولو کرارا و صدور اخطارهای قانونی یا با حق توکیل به عاقد. و یا هر شخص دیگری جهت اجرای صیغه طلاق و امضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و مدارک و دادخواست و اسناد و ثبت دفتر. و یا حق ارجاع به داوری و تعیین داور یا داوران مقبول با رد رای داور و تعیین حکم ، شاهد کارشناس ، وکیل و با حق عزل و نصب آنها و انجام سایر تشریفات لازمه عمل وکالت .

معرفی داور و حکم شهود و مطلعین و ارجاع به داوری و کارشناس جهت صدور حکم طلاق. و اجرای صیغه طلاق با حق اعتراض به تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی (و یا سلب و ساقط نمودن حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و اعاه دادرسی و سلب و ساقط نمودن هرگونه ادعا)و جلب نظر کارشناس. و اعتراض به نظر کارشناس انجام کلیه اقدامات قانونی در مراجع قضایی. و اداری تادیه هزینه ها و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت یا کپی برابر اصل.

مراجعه به دفاتر خانه مربوطه جهت تقاضای صدور و اخذ رونوشت و یا مصدق عقدنامه موکل به طور کلی انجام کلیه امور که در زمینه انجام مورد وکالت بیش ابد. تا حصول نتیجه قطعی و با حق تهیه کلیه لوازم و مقدمات قانونی مورد وکالت. که مستلزم وکالت بوده اگرچه در این وکالت تصریح نشده باشد. و حق مراجعه به دفاتر رسمی طلاق و ثبت طلاق با انجام کلیه تشریفات مقرر و قانونی مربوطه  امضای ذیل دفاتر ثبت طلاق و اوراق و مدارک مربوطه و دریافت هرگونه گواهی و استعلام.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: دعوای استرداد جهیزیه

و انجام کلیه تشریفات لازم و قانونی اعطای وکالت جهت اجرای صیغه طلاق با حق توکیل به غیر جزءا کلا و کرارا و انعقاد وکالت با وکلای دادگستری و جهت انجام کلیه اقدامات مزبور ولو مکرر و عزل ونصب وکلای انتخابی و تسلیم دادخواست. طلاق به محاکم دادگستری و دادگاه ها و مجتمع های قضایی خانواده دادسراها و  دادگاه های عمومی و دادسراها مراجع قضایی و دادگاه های عمومی و حقوقی و شوراهای حل اختلاف و حضور در کلیه جلسات رسیدگی. و دفاع از حقوق موکل در کلیه مراحل اعم از بدوی ،پژوهشی  و فرجامی هییت های رسیدگی و حل اختلاف و با اعتراض به رای ،واخواهی ،تجدید نظر، فرجام خواهید، اعاده دادرسی  ، مصالحه و سازش  ،

ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و اترداد سند. تعیین جاعل ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ، توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عقد قرارداد با وکیل دادگستری و عزل وکیل و کارشناس رسمی دادگستری. استرداد دادخواست با دعوا جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای شخص ثالث ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن. ادعای اعسار قبول با رد سوگند

گروه وکلای آزاد مهر طرحی نو در ارائه خدمات حقوقی

با دارا بودن کلیه اختیارات مندرج در مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی و موکل حسب الاقرار ضمن عقد خارج لازم که به طور شفاهی با وکیل منعقد نمود موکل نامبرده حق عزل وکیل و وکلای توکیلی ایی و ضم امین وکیل و ناظر و نصب وکیل دیگر و تنظیم مورد وکالت مباشر تا حق بطال وکالت نامه فوق الذکرو تنظیم سند مغایر را از خود سلب  و ساقط نمود. و نیز وکالت در بذل مهریه و قبول بذل مهریه

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت و سایر تشریفات مربوط. و . به آن با حق توکیل به غیر ولو کرارا و مع الواسطه جزءا کلا مشاعا و معروزا یا بعضا با حق انتخاب وکیل رسمی دادگستری و وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه. و عزل و نصب وکیل انتخابی خویش به طور مکرر نسبت به مورد وکالت  دارای اختیار تامه مزبوره. جرءا یا کلا می باشد و عمل و اقدام و امضا وکیل در کلیه مراحل به منزله عمل و اقدام و امضا موکل بوده. و ناقد و معتبر می باشد .مداد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

انجام طلاق توافقی برای ایرانیان خارج از کشور

زوجین ایرانی خارج از کشور برای انجام طلاق توافقی ابتدا باید به سایت میخک وزارت امور خارجه مراجعه کرده . و به وکلای ما یا یکی از اقوام خود در ایران وکالت دهد و سپس به کنسولگری مربوطه مراجعه کرده و پس از ثبت وکالتنامه در کنسولگری به همراه شناسنامه زوجین برای ما ارسال نمایند تا فرایند طلاق توافقی انجام شود

حتما در وکالتنامه 1- وکالت در اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی. 2-تعیین تکلیف نسبت به مهریه و نفقه و اجرت المثل و فرزند مشترک و تنصیف دارایی انجام شود.3- وکالت در بذل مهریه و قبول ما بذل مهریه ذکر گردد.

پروسه طلاق توافقی در دادگاه چیست؟  

1-بعد از ارجاع پرونده به شعبه که معمولا یک هفته زمان می برد به شعبه مربوطه مراجعه کرده.

2نامه برای داوری و آزمایش عدم بارداری زوجه دریافت. و پس از دریافت پاسخ به شعبه مراجعه کرده.

3-در نهایت دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید.

4-با قطعی شدن آن و مراجعه طرفین به دفتر ازدواج و طلاق صیغه طلاق جاری می گردد.

مدارک لازم برای انجام طلاق توافقی چیست؟

1-گواهی عدم انصراف از طلاق(وکیل طلاق توافقی سعادت آباد) که از مرکز غروارگری. : ابتدا زوجین باید در سامانه مداخله در طلاق نوبت مشاوره اخذ و بعد مشاوره و گذشت 50 روز گواهی را اخذ می نمایند.

2-سند ازدواج و یا گواهی ازدواج.

3-ثبت نامه زوجین در سامانه ثنا.

4- مراجعه زوج و زوجه به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی و ثبت دادخواست طلاق توافقی.

5-ضمیمه کردن قرارداد و تعهد نامه مالی به دادخواست.

طلاق توافقی چه مدت زمان می برد؟

از انجا که وکلا هیچ دخل و تصرفی در فرایند دادرسی ندارند تعیین زمان و مدت برای فرایند قضایی امکان پذیر نیست ولیکن وکلای ما در سریعترین زمان ممکن طلاق توافقی را به سرانجام می رسانند.

آیا با وکالت در طلاق بدون حضور زوج هم می توان طلاق گرفت؟

بله با وکالت در طلاق از طرف زوج، زوجه می تواند. با مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری و از طرف همسرش برای ایشان وکیل گرفته. و امر طلاق توافقی را انجام دهند.

فرایند انجام طلاق توافقی چیست؟

1- مراجعه زوجین با زوجه به همراه وکالت در طلاق به دفتر ما و اخذ وکالتنامه دادگستری

2- پر کردن فرم توافق نامه وکالت در طلاق که تعیین کننده مهریه، نفقه، جهزیه،حضانت فرزند،تنصیف دارایی، و سایر توافقات میگردد.

3- مراجعه ما برای انجام پروسه طلاق به محکمه( نیازی به حضور زوجین در هیچ مرحله ای نمی باشد)

4-مراجعه به دفتر خانه حسب درخواست زوجین و ثبت طلاق در دفتر خانه(شامل هزینه مجزا می شود)

نمونه دادنامه طلاق توافقی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.