0

اعتراث ثالث نسبت به توقیف ملک

مقدمه

در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رای دادگاه توقیف(اعتراث ثالث نسبت به توقیف ملک) می شود. هرشخصی که حقی در ملک دارد و توقیف واجرای رای را به زیان حقوق خود میبیند میتواند نسبت به توقیف ملک اعتراض کند . این اعتراض در قالب دادخواست اعتراض به عملیات اجرائی ،طرح میشود .

 به عنوان مثال : اگرشخصی ملکی را بامبایعه نامه ی عادی به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف ملک ،خریده باشد و نسبت به توقیف ملک اعتراض داشته باشد ، باید دادخواست اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک اعتراض داشته باشد ، باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک ، مطرح کند.

طرفین دعوای اعتراض ثالث به توقیف ملک

این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه ی معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراث ثالث به توقیف ملک

 مرجع  صالح در این دعوا دادگاهی است که حکم و یادستور توقیف توسط ان دادگاه اجرا میشود. هرجند که دادگاه دیگری به دعوای اصلی رسیدگی کرده باشد . از ان جاکه توقیف و اجرای آرا در مورد املاک و اموال غیر منقول با دادگاه محل وقوع ملک است ، بنابراین دعوی اعتراض به عملیات اجرایی در دادگاه محل وقوع ملک ،مطرح میشود.

نحوه اجرای رای

 رای دادگاه در خصوص رفع توقیف ملک ، نیاز به صدور اجراییه ندارد . در حقیقت با رای دادگاه ، اجرای رای سابق متوقف می شود و از ملک رفع توقیف می شود.

این مطلب را مطالعه نمایید : وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

برخی نکات کاربردی

1.در موردی که مستند اعتراض ثالث حکم قطعی یا سند رسمی است که به تاریخ قبل از تاریخ توقیف است . رفع توقیف از ملک نیازمند اثبات امر دیگری نیست .

2.رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی (اعتراث ثالث نسبت به توقیف ملک)، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و دادگاه اختیار دارد به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هرنحو ودر هرمحل که لازم بداند ، رسیدگی کند . با این حال به جهت ترافعی بودن موضوع اطلاع از اعتراض و دادن فرصت دفاع برای طرفین ،ضروری است.

3- اگر توقیف مال در در اجرای قرار تامین خواسته باشد نیز میتوان نسبت به توقیف ملک اعتراض کرد

4-بعضی از ماحاکم با این استدلال که مالک اموال غیر منقول شخصی است که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد به صرف ارایه ی مبایعه نامه عادی ، دستور رفع توقیف از ملک را صادر نمی کنند . بنابراین بهتر است در چنین مواردی دادخواست التزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز تقدیم شود .

5-اگر مستند معترض ثالث به توقیف ملک حکم قطعی دادگاه و یا سند رسمی باشد نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص رفع توقیف و یا ادامه ی توقیف ملک نمیتوان اعتراض کرد و قابل تجدید نظرخواهی نیست . وای اگر مستند اعتراض به توقیف ملک ،سند رسمی و یا حکم قطعی نباشد امکان تجدیدنظر خواهی نسبت به تصمیم دادگاه وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.