مفهوم ارث  چیست؟

ارث(وکیل ارث و میراث سعادت آباد) در قانون مدنی در سه معنا به کار رفته است. گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به ورثه او می رسد. و گاه به معنی استحقاق وراث شخص متوفی بر دارایی او به کار رفته است. و ترکه به کلیه دارایی به جا مانده از متوفی گویند.

وراث چه کسانی هستند؟(طبقات ارث چیست)

وراث نسبی(وکیل ارث و میراث سعادت آباد) در قانون به سه طبقه تقسیم می شوند.

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

طبقه سوم: عمه ها و عموها و دایی ها و خاله ها و اولاد آنها

وراث سببی هم یک از زوجین که در حین فوت دیگری زنده باشند.

موانع ارث بردن چیست؟

1-قتل :هر کس مورث خود را عمدا بکشد. از ارث محروم می شود

2-کفر: کافر از مسلمان ارث نمی برد. و اگر بین ورثه متوفای کافری مسلمان باشد وراث کافر ارث نمی برند.

3-لعان: بعد از لعان زن و شوهر از هم ارث نمی برند. و فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده. از پدر و جد پدری ارث نمی برد. لیکن از مادر و خویشان مادری و مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.

4-ولدزنا: فرزند متولد شده از رابطه زنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد.

ویژگی های وکیل ارث چیست؟

1- وکیلی که زمینه حقوق ارث فعالیت میکندو باید قواعد و مقررات حاکم بر حقوق ارث را مسلط باشدو

2-نسبت به انواع دعاوی مربوط به حقوق ارث (بهترین وکیل حقوق ارث سعادت آباد) آشنایی کامل داشته. و ارکان ان دعاوی را بشناسد.

3-روند های اداری و قضایی حاکم بر انواع دعاوی حقوق ارث را بداند. و آشنا باشد.

مالیات بر ارث

انواع دعاوی حقوق ارث (وکیل در حقوق ارث تهران) چه مواردی است؟

1-درخواست گواهی انحصار وراثت(وکیل در انحصار وراثت سعادت آباد) 

از جمله مدارکی که پس ار فوت شخصی ورثه ایشان برای تقسیم ترکه بین خود به آن نیاز دارند گواهی انحصار وراثت می باشد که مشخص کننده تعداد ورثه متوفی در حین الفوت می باشد.و اهمیت این گواهی انقدر مهم میباشد که قانونگزار برای تحصیل بر خلاف حقیقت این گواهی مجازات در نظر گرفته ئ در حکم کلاهبرداری میداند.

مدارک لازم جهت اخذ گواهی انحصار وراثت(وکیل در انحصار وراثت سعادت آباد) چیست؟

1-گواهی فوت متوفی که از اداره ثبت احوال منطقه با پرداخت هزینه 10 هزار تومان قابل اخذ می باشد.

2-شناسنامه و کارت ملی متوفی

3-شناسنامه و کارت ملی وراث

(در صورت عدم دسترسی که شناسنامه یا کارت ملی متوفی یا وراث شورای حل اختلاف طی نامه ای از اداره ثبت احوال متوفی و ورثه ایشان را استعلام می نماید.)

4-پر کردن فرم مخصوص استشهادیه و گواهی امضا کردن سه نفر از اشخاصی که شاهد فوت متوفی بوده و یا مطلع به این امر می باشند.

5- وصیت نامه متوفی در صورت موجود بودن.

مرجع رسیدگی و مراحل انجام کار جهت اخذ گواهی انحصار وراثت چیست ؟

ابتدا دادخواست در دفتر خدمات قضایی ثبت می شود و پس از ارجاع به شعبه شورای حل اختلاف محل آخرین اقامتگاه متوفی  با مراجعه به شعبه مدارک را تحویل و در صورت تکمیل مدارک آگهی انجام شده و پس از یک ماه گواهی انحصار وراثت توسط قاضی شورا صادر و تحویل میگردد.

  • وکیل انحصار وراثت
  • وکیل تحریر ترکه
  • وکیل مهر و موم ترکه
  • وکیل وصیت
  • وکیل تقسیم ترکه

2- تحریر ترکه (وکیل در تحریر ترکه سعادت آباد)

مقسود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی می باشد.و درخواست تحریر ترکه توسط وراث متوفی و نماینده قانونی ایشان(وکیل در تحریر ترکه غرب تهران) ووصی ایشان در اداره اموال صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت تحریر ترکه چیست؟

1-گواهی فوت متوفی

2-گواهی انحصار وراثت

3-لیست اموال و دارایی های متوفی

4- ثبت نام موکل در سامانه ثنا

مراحل انجام تحریر ترکه و مرجع رسیدگی کدام است؟

  • ابتدا ورثه یا نماینده قانونی ایشان(وکیل در انحصار وراثت شهرک غرب)باید دادخواست تحریر ترکه به انضمام مدارک بیان شده را در دفتر خدمات قضایی ثبت کند.
  • پس از ارجاع به شعبه حل اختلاف مربوطه با حضور در شعبه و ارایه کپی برابر اصل مدارک و تشکیل پرونده صورت دقیق اموال متوفی را مشخص و عند الزوم از اداره ثبت و اداره راهور و مخابرات و همراه اول استعلامات لازم جهت مشخص شدن میزان دارایی متوفی صورت میگیرد
  • شورا جهت تحریر وقت رسیدگی را که کمتر از یک ماه و بیشتر از سه ماه نخواهد بود در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اگهی کرده تا ورثه متوفی یا نماینده قانونی ایشان بستانکاران و مدیونین متوفی ئ کسان دیگری که حقیبر ترکه دارند در ساعت و روز معین در شورا برای تحریر ترکه حاضر شوند.
  • برای تحریر ترکه صورتی از ترکه مشتمل بر 1- توصیف اموال منقول با تعیین قیمت آن 2-تعیین اوصاف وزن و عیار نقره و طلاجات3- مبلغ و نوع نقدینگی4-بها و نوع اوراق بهارار 5- اسناد با ذکر خصوصیات آن 5-مشخصات اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین برداشته شده و مشخص می گردد.
  • نهایت صورت ترکه و صورت مجلس تحریر ترکه توسط شورای حل اختلاف صادر میگردد

تحریر ترکه در صلاحیت شورای حل اختلاف آخرین اقامت گاه متوفی می باشد.

دعوای مهر و موم ترکه متوفی (وکیل در مهر موم ترکه سعادت آباد) چیست ؟

به منظور جلوگیری از ضایع شدن و از بین رفتن اموال متوفی ورثه ایشان یا طلبکاران مستند سند رسمی یا طلب قطعی و وصی از طرف متوفی و موصی له در صورتی که وصیت به جز مشاع شده باشد می تواند در خواست مهر و موم ترکه را به شورای حل اختلاف اخرین اقامتگاه متوفی تقدیم کند.

مدارک لازم جهت مهر و موم ترکه (وکیل در مهر و موم ترکه منطقه یک تهران)

1-گواهی فوت متوفی

2-گواهی انحصار وراثت

3-لیست اموال و دارایی های متوفی

روند اقدام برای مهر و موم ترکه و مرجع صلاحیت دار کدارم است(وکیل ارث و میراث سعادت آباد)؟

پس از ثبت دادخواست توسط ورثه و یا افرادی که قانونا حق انجام این کار را دارند پرونده به یکی از شعب شورای حل اختلاف ارجاع شده و پس از حضور در شعبه ارایه کپی برابر اصل مدارم ارایه و تشکیل پرونده صورت گرفته و پس از بررسی مدارک و مشخص شدن صورت اموال به کارشناس مربوطه ارجاع تا امر مهر و موم انجام شود.

دعوای مهر وموم ترکه در صلاحیت شورای حل اختلاف اخرین اقامتگاه متوفی می باشد.

4-دعوای تقسیم ترکه (وکیل در تقسیم ترکه سعادت آباد)

پس از آنکه گواهی حصر وراثت اخذ گردید و تحریر ترکه صورت گرفت و عند الزوم مهر وموم ترکه انجام شد و تصفیه دیون و حقوق بر عهده متوفی پرداخت گردیدو مورد وصیت در صورت موجود بودن از ترکه برداشته شد دارایی های باقی مانده متوفی طبق طبقات ارث بین وراث تقسیم می شود.

مدارک لازم جهت تقسیم ترکه چیست؟(وکیل در تقسیم ترکه سعادت آباد)

1-گواهی فوت متوفی

2-گواهی انحصار وراثت

3- گواهی تحریرترکه یا مهر موم ترکه

روند تقسیم ترکه در دادگاه به چه صورت است؟

1-پس از ثبت دادخواست و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه عمومی حقوقی آخرین اقامتگاه متوفی دادگاه با تعیین وقت وراث را دعوت میکند

2-در صورتی که اشخاص ذی نفع در خصوص چگونگی تقسیم یا طرز تقسیم توافقی کرده باشند دادگاه ضمن صورت مجلسی این قرارداد را قید میکند.(وکیل ارث و میراث)

3- در صورتی که یکی از ورثه غایب باشد میتواند در دفتر دادگاه حضور یافه و رضایت یا عدم رضایت خود را در خصوص این قرارداد بیان دارد. و  این امر ضمن یک اخطار به ایشان اطلاع داده می شود. و در صورت عدم حضور و اعلام نظر طبق همان قرارداد که وراث در جلسه دادگاه حضور یافته و بیانن داشتند اقدام صورت می گیرد.

4-در صورتی که تمام وراث حاضر بوده و رشید باشند به هر شکلی میتوانند ترکه را بین خود تقسیم کنند ولی در صورت وجود محجور تقسیم ترکه توسط دادگاه صورت می گیرد..

5-در صورت عدم تراضی در خصوص قیمت اموال این امر توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود. و در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم یا تعدیل نباشد فروخته شده و قسمت ان تقسیم می شود..

6-پس از اتمام تقسیم دادگاه صورت مجلسی تنظیم کرده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه بریا تادیه دیون و اجرا وصیت منظور شده تصریح می نماید..

دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور تقسیم نامه به عدد صاحبان سهم الرث تعیه کرده و ابلاغ میکند و این تقسیم نامه حکم دادگاه می باشد.

وصیت(وکیل در وصیت تهران)

وصیت از جمله اعمال حقوقی بوده که اثار ان معلق به فوت است. و متوفی میتواند تا زمانی که در قید حیات می باشد تا یک سوم از امول خود را وصیت کند و مازاد بر یک سوم اگر وصیت کند نافذ نبوده مگر با اجازه وراث .

در یک تقسیم بندی وصیت به تملیکی و عهدی تقسیم می شود . وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعت مال خود را برای زمان بعد فوتش به دیگری مجانی تملیک کند و وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا کاری مامور کند..

در یک تقسیم بندی دیگر وصیت عبارت است از وصیت رسمی، خود نوشت ،سری تقسیم می شود. وصیت نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده و اعتبار اسناد رسمی را دارد. وصیت خود نوشت در صورتی معتبر است که دارای تاریخ به روز و ماه و سال بوده و به خط خود موصی نوشته شده و دارای امضای ایشان باشد.

فردی که وصیت به نفع او شده می تواند درخواست تنفیذ وصیت نامه را داده و قبل از تقسیم ترکه و یا بعد از ان درخواست خارج کردن مورد وصیت و دریافت ان را در محکمه بخواهد.

آدرس وکیل ارث (وکیل ارث و میراث سعادت آباد) کجاست؟

تهران،سعادت آباد-خیابان 25(قره تپه ای)پلاک 89-طبقه سوم واحد 5

شماره ارتباطی با وکیل ارث(بهترین وکیل ارث تهران)

02188696597 – 09122097355

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.