مبنای حقوقی دادخواست

قلع و قمع بنا (وکیل در قلع و قمع بنا ) همان گونه که از عنوان دعوی مشخص است، اگر متصرف بدون مجوز قانونی یا قراردادی اقداماتی مانند احداث بنا یا کاشتن درخت و زراعت در ملکی داشته باشد. شخص ذی نفع می تواند، دادخواست قلع و قمع بنای غیر مجاز را تقدیم کند.

طرفین دعوی

خواهان در دعوای قلع و قمع کسی است. که در ملک او به صورت غیر قانونی، احداث بنا یا کاشت درخت شده است. و شخصی که در ملک دیگری، بنا احداث کرده و یا در درخت کاشته است. خوانده محسوب می شود.(وکیل ونک و انواع خدمات حقوقی در این منطقه)

مرجع صالح برای رسیدگی

از آن جا که این دعوی همیشه در مورد اموال غیر منقول حاصل می شود. لذا دعاوی قلع و قمع در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، طرح می شود.

نحوه ی اجرای رای

عملیات اجرای حکم پس از قطعی شدن رای، شروع می شود. و پس از صدور اجراییه، واحد اجرا می تواند. راسا نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

1-امکان طرح دعاوی دیگری که ارتباط کامل با موضوع قلع و قمع دارند در این دادخواست وجود دارد. نظیر دعوای خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی.

2-چنان چه این دعوی، مستقل از خلع ید طرح شود، حتما باید بعد از خلع ید مطرح شود. بنابراین قبل از خلع ید، شنیده نمی شود. مگر در مواردی که ملک در تصرف خواهان باشد.

3-در صورت صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت متصرف به رفع تصرف عدوانی، اگر در ملک مورد تصرف، بنای احداث شده و یا درختی کاشته شده باشد، برای قلع و قمع بنا و یا درختان موجود در ملک باید دادخواست حقوقی قلع و قمع مطرح شود و امکان قلع و قمع به استناد حکم کیفری، وجود ندارد.

4-شخصی که زمین یا باغی را برای مدت معینی اجاره می کند که در آن زراعت و …. کند، اگر ثالثی بدون اجازه ی او اقدام به کشت و زرع یا احداث بنا در عین مستاجره کند، مالک منافع (مستاجر) می تواند از محکمه، تقاضای قلع و قمع آن را کند.

5-اگر خواهان اجازه ی احداث بنا یا غرس اشجار را داده باشد، دیگر نمی تواند، قلع و قمع (وکیل قلع وقمع بنا) آن را بخواهد و صرفا مستحق دریافت اجرت المثل است.

این مطلب را هم مطالعه بفرمایید: وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

6-اگر عیان احداثی ناشی از حق زراعانه باشد، نمی توان قلع و قمع آن را از محکمه درخواست کرد.

7-این دعوی منوط به داشتن سند مالکیت است و اگر خواهان، سند مالکیت عین و یا منافع ارایه دهد، دعوی رد می شود.

8-اگر برای دادگاه محرز شود، فردی که ملک را متصرف شده است، بدون سو نیت و بر اثر اشتباه محاسباتی در ملک، بنا ساخته و یا درخت غرس کرده و میزان ضرری که در نتیجه ی قلع و قمع به متصرف وارد می شود، بسیار بیشتر از ضرر مالک است، در صورت موافقت متصرف به پرداخت قیمت زمین به مالک، دادگاه حکم به قلع و قمع مستحدثات نمی دهد بلکه حکم به پرداخت قیمت زمین توسط متصرف و اصلاح سند، صادر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.