شهود و مطلعان

تعریف شاهد شاهد (شهود و مطلعان) کسی است که ناظر وقوع جرم بوده است، بر اساس ق.م.ا. شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. تعریف مطلع  مطلع شخصی است...

وجه التزام چیست؟

وجه التزام قراردادی(خسارت قرادادی) به چه معنا است؟ وجه التزام چیست؟...وجه التزام یعنی اگر مبلغ خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد در قرارداد تعیین و پیش بینی شده باشد. به آن وجه التزام گفته می شود. نکته م...

طلاق در حقوق ایران

طلاق چیست؟ طلاق (طلاق در حقوق ایران) در لغت به معنی رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح به معنای از هم  گسستن عقد نکاح با صیغه مشخص می باشد. در قانون مدنی تعریفی از طلاق ارایه نشده است و در ماده 1133 قانون مدنی بیان شده اس...