وکیل قرارداد مضاربه

وکیل قرارداد مضاربه یکی از انواع عقود معین که در ادامه به آن می پردازیم عقد مضاربه(وکیل قرارداد مضاربه) می باشد. قانونگذار در ماده ۵۴۶ قانون مدنی عقد مضاربه را اینگونه تعریف کرده است. مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین...

قرارداد کار مدت معین

قرارداد کار مدت معین این قرارداد(قرارداد کار مدت معین) به موجب ماده 10 قانون کارجمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 الحاقی ماده7 قانون کار موضوع بند الف ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بین طرفین قرارداد منعق...

قولنامه

قولنامه چیست؟ قولنامه یا تعهد به انتقال نوشته ای می باشد. که حکایت از توافق طرفین یک معامله بر انتقال رسمی مال در آینده دارد. و برای عدم انجام تعهد در آن خسارت تعیین شده است.قولنامه از جمله تعهداتی می باشد. که ذیل ماده 10 قا...

وجه التزام چیست؟

وجه التزام قراردادی(خسارت قرادادی) به چه معنا است؟ وجه التزام چیست؟...وجه التزام یعنی اگر مبلغ خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد در قرارداد تعیین و پیش بینی شده باشد. به آن وجه التزام گفته می شود. نکته م...