وکیل قرارداد مضاربه

وکیل قرارداد مضاربه یکی از انواع عقود معین که در ادامه به آن می پردازیم عقد مضاربه(وکیل قرارداد مضاربه) می باشد. قانونگذار در ماده ۵۴۶ قانون مدنی عقد مضاربه را اینگونه تعریف کرده است. مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین...

قولنامه

قولنامه چیست؟ قولنامه یا تعهد به انتقال نوشته ای می باشد. که حکایت از توافق طرفین یک معامله بر انتقال رسمی مال در آینده دارد. و برای عدم انجام تعهد در آن خسارت تعیین شده است.قولنامه از جمله تعهداتی می باشد. که ذیل ماده 10 قا...