وجه التزام چیست؟

وجه التزام قراردادی(خسارت قرادادی) به چه معنا است؟ وجه التزام چیست؟...وجه التزام یعنی اگر مبلغ خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد در قرارداد تعیین و پیش بینی شده باشد. به آن وجه التزام گفته می شود. نکته م...