مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

نرخ مالیات بر ارث در صورتی که فردی فوت می نماید مطابق قانون مالیات های مستقیم(مالیات بر ارث) به دارایی ایشان که به وراث می رسد مالیات تعلق میگیرد و این نوع مالیات از انواع مالیات بر دارایی می باشد. نرخ مالیات بر ارث به چه...