دعوای استرداد جهیزیه

جهیزیه به چه معنا است؟ جهیزیه(دعوای استرداد جهیزیه) به مجموعه اسباب و اثاثیه ای است که زوجه به خانه زوج می برد. آوردن جهیزیه به منزل زوج مالکیت زوجه از جهیزیه را از بین نمی برد. و صرفا برای زوج اجازه و اباهه استفاده از اموال...