قولنامه

قولنامه چیست؟ قولنامه یا تعهد به انتقال نوشته ای می باشد. که حکایت از توافق طرفین یک معامله بر انتقال رسمی مال در آینده دارد. و برای عدم انجام تعهد در آن خسارت تعیین شده است.قولنامه از جمله تعهداتی می باشد. که ذیل ماده 10 قا...