طلاق در حقوق ایران

طلاق چیست؟ طلاق (طلاق در حقوق ایران) در لغت به معنی رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح به معنای از هم  گسستن عقد نکاح با صیغه مشخص می باشد. در قانون مدنی تعریفی از طلاق ارایه نشده است و در ماده 1133 قانون مدنی بیان شده اس...