وکیل مطالبه ثمن معامله

دعوی مطالبه ثمن معامله به چه معنا است؟ هنگامی که مالی نظیر آپارتمان زمین خودرو  به فرش می رسد،(وکیل مطالبه ثمن معامله) توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل موضوع قرارداد، ما بین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروط یک...