وکیل دعوای تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی به چه معنا است؟ به دعوایی(وکیل دعوای تصرف عدوانی) گویند که در محاکم مطرح می شود به منظور رفع استیلای غیر قانونی و نامشروع دیگری بر مال شخصی دیگر و با دعوای خلع ید وجه مشترک دارد. ارکان دعوای تصرف عدو...

وکیل مطالبه ثمن معامله

دعوی مطالبه ثمن معامله به چه معنا است؟ هنگامی که مالی نظیر آپارتمان زمین خودرو  به فرش می رسد،(وکیل مطالبه ثمن معامله) توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل موضوع قرارداد، ما بین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروط یک...

اعتراث ثالث نسبت به توقیف ملک

مقدمه در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رای دادگاه توقیف(اعتراث ثالث نسبت به توقیف ملک) می شود. هرشخصی که حقی در ملک دارد و توقیف واجرای رای را به زیان حقوق خود میبیند میتواند نسبت به توقیف ملک اعتراض کند . این اعتراض در قا...

شهود و مطلعان

تعریف شاهد شاهد (شهود و مطلعان) کسی است که ناظر وقوع جرم بوده است، بر اساس ق.م.ا. شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. تعریف مطلع  مطلع شخصی است...
1 2