0

قرارداد کار مدت معین

قرارداد کار مدت معین

این قرارداد(قرارداد کار مدت معین) به موجب ماده 10 قانون کارجمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 الحاقی ماده7 قانون کار موضوع بند الف ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بین طرفین قرارداد منعقد میگردد.

ماده 1-مشخصات طرفین:

شركت…………………………. که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود.

آقا/خانم…………………………….نام پدر…………………کدملی……………………….محل تولد……………….شماره شناسنامه…………………….. محل صدور……………………………..تاریخ تولد…………………………اخرین مدرک تحصیلی……………………….رشته تحصیلی…………………………..وضعیت تاهل………………..شماره بیمه……………………………….آدرس………………………………………………………..تلفن تابت………………………..تلفن همراه……………………. که رابطه استخدامی مدت معین با کارفرما دارد و از این پس در این قرارداد همکار نامیده می شود.

ماده:2مدت قرارداد

این قرارداد کار برای مدت معین بوده و اعتبار آن از تاریخ …………………………لغایت…………………………..می باشد.

تبصره :این قرارداد صرفا در تاریخ مذکور اعتبار داشته. و بعد از این تاریخ فاقد اعتبار و غیر قابل تمدید است.

ماده3:موضوع قرارداد(کار مدت معین)

موضوع قرارداد عبارت است از  اشتغال به……………………………………… می باشد.

تبصره1:همکار متعهد می باشد. کلیه وظایف محوله را در کمال حسن نیت و با بکار گیری روش های علمی و فنی و با دقت انجام دهد.

ماده4:ساعات کاری قرارداد

4-1 ساعات کاری شرکت طبق ابلاغ مدیر عامل و مطابق آیین نامه های داخلی شرکت می باشد.

4-2 چنانچه بنا به درخواست کارفرما نیاز باشد. همکارخارج از ساعات کاری(اضافه کاری)مبادرت به انجام وظایف محوله می نماید.

4-3 حضور منظم در محل کار و تنظیم برنامه های کار روزانه از الزامات تداوم همکاری است. و همکار متعهد به مراعات آن می باشد.

تبصره:منظور از برنامه کار روزانه :برنامه ای که مشخص کننده فعالیت ها و کارکرد همکار در شرکت می باشد.

4-4 غیبت های مکرر همکار در محل کار بدون عذر موجه تقصیر محسوب شده. و طبق آیین نامه استخدامی با کارمند برخورد می گردد. و نیز خسارات وارده متوجه همکار می باشد.

تبصره:غیبت صرفا در موارد زیر موجه می باشد:

الف: مرضی که مانع از حرکت است. یا به تشخیص پزشک یا مدیریت شرکت حضور مضر تشخیص داده شود.

ب: فوت یکی از والدین، همسر یا اولاد و صرفا تا 5 روز.

ج: حوادث قهریه از قبیل سیل،زلزله و حریق که بر اثر آن حضور در محل کار ممکن نباشد.

ماده 5:حقوق و مزایا

5-1 حقوق و مزایای همکار ماهانه …………………..ریال می باشد که شامل دستمزد ثابت ماهانه و سایر مزایا از قبیل،حق اولاد ،حق مسکن،سختی کار،حق سرپرستی، مطابق حکم کارگزینی که متعاقبا صادر می شود خواهد بود.

5-2فوق العاده مأموریت و سایر مزایای نقدی و غیر نقدی و هدایا براساس آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت قابل پرداخت خواهد بود

5-3 چنانچه اعزام همکار برای مأموریت هایی که مربوط به این قرارداد میگردد در داخل و یا خارج از کشور ضرورت باشد، همکار ملزم است به دستور شرکت به محل مأموریت عزیمت نماید. تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت و فوق العاده روزانه بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت و مطابق فوق العاده پرداختی سطوح سازمانی که مشمول آن می باشد به نامبرده پرداخت خواهد شد.

5-4 پس از پایان مدت، و خاتمه قراداد تسویه حساب همکاری وفق قانون کار و بصورت کتبی صورت خواهد پذیرفت.

5-5 مالیات متعلقه و سایر کسورات قانونی در پایان هر ماه از حقوق و مزایای همکار کسر خواهد شد.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: وکیل ونک و انواع خدمات حقوقی در این منطقه

5-6 کارفرما متعهد می باشد شاغل را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر سازمان های قانونی مشابه،بیمه نماید

5-7 به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 06/12/1370 مجلس شورای اسلامی به ازای یک سال کار معادل شصت روز حقوق و مزایا ( تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به همکار پرداخت می شود . برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوطه به نسبت كاركرد محاسبه می شود

 ماده6 :شرایط همکاری:

6-1 همکار متعهد است بر اساس شرح وظایف، مقررات، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید، و هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف موجب مسئولیت ایشان خواهد بود.

6-2  همکار نمی تواند بیش از 9 روز مرخصی سالیانه خود را ذخیره نماید و کارفرما تکلیفی به بازخرید مرخصی استفاده نشده وی ندارد. حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماه های بعد محفوظ است و همکار می تواند در طول مدت قرارداد پس از اخذ موافقت کارفرما از مرخصی استفاده نماید.

6-3در مورد ……………………تعهدات ایشان علاوه بر تعهدات مذکور در این قرارداد وفق تعهدنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و تعهدات داخلی شرکت و متمم این قرارداد که مخصوص خلبان ها و مهندسین فنی می باشد اقدام خواهد شد و همکار با امضاء این قرارداد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

6-4همکار، مسئولِ حفظ و نگهداری وسایل و امکانات در اختیار و همچنین اسرار شرکت می باشد و در صورت ایجاد خسارت بغیر از ضمانت اجرای کیفری “خیانت در امانت” و یا “تخریب اموال” وهمکار موظف به پرداخت کلیه خسارات کارفرما می باشد.

6-5 در صورتیکه در اثرفعل یاترک فعلِ همکارخسارتی متوجه کارفرما شود همکار ضامن جبران خسارت وارده خواهدبود.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: وگیل قراردادها

6-6 در صورتی که هنگام عقد قرارداد کار، همکار خود را با عنوان دیگری معرفی کند و به استخدام شرکت درآید و در ادامه مشخص شود که ایشان به هیچ عنوان مدرک مورد احراز را نداشته و به صورت عینی و تجربی با شغل مورد نظر آشنا شده و مهارت آن شغل را در این زمینه ندارد در این صورت کارفرما می تواند به فسخ قرارداد کار اقدام کند و موضوع را به اداره کل کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.و نیز حق پیگیری قضایی ایشان را نیز دارد.

6-7 هر گونه افشاء اطلاعات و مطالب مطرح شده در شرکت توسط همکار تخلف آشکار بوده و حق پیگیری قضایی برای شرکت محفوظ است.

6-8  همکار متعهد می باشد از فعالیت های مشابه موضوع شرکت و نیز همکاری با شرکت های مشابه اجتناب کند.

6-9  سایر مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده بر طبق قانون کار و آیین نامه های استخدامی و مقررات داخلی شرکت می باشد و همکار متعهد به رعایت منشور اخلاقی شرکت می باشد.

6-10  عقد این قرارداد هیچ گونه تعهدی مبنی بر استخدام رسمی،پیمانی یا قرارداد انجام کار نامحدود از سوی شرکت برای همکار ایجاد نمی کند.

6-11 در هر زمان که قرارداد فسخ گردید همکار موظف است ظرف مدت مقرر کارهای در دست اجرای خود را تکمیل و به کارفرما تحویل نماید و سپس کارفرما طبق مفاد قرارداد تسویه حساب نماید.

6-12  در صورتی که کارفرما جهت آموزش و بالابردن سطح علمی و فنی و مهارتی همکار سرمایه گذاری کرده و متحمل هزینه شده باشد.در صورتی که همکار بخواهد بدون رضایت کارفرما استعفا دهد و از شرکت خارج شود موظف است کلیه هزینه ها و خسارات کارفرما را در این خصوص جبران کند.

ماده7:خاتمه همکاری

7-1 در صورتی که همکار از انجام وظایف محوله قصور کند و آیین نامه های داخلی شرکت را رعایت نکند و با تذکرات کتبی از اقدامات خود اجتناب نکنند کارفرما وفق ماده 27 قانون کار و آیین نامه انضباطی اقدام خواهد کرد.

تبصره:منظور از قصور هر نوع فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه انضباطی شرکت گردد.

7-2 موارد زیر از اهم تخلفات انضباطی می باشد و با تذکر کتبی و تسویه حساب به همکاری خاتمه داده خواهد شد:

  • افشاء اطلاعات و اسناد محرمانه ی مربوط به شرکت و استفاده شخصی از آنها
  • اقدام به انجام فعالیتهای که موجب رقابت با کارفرما گردد و یا ایجاد تضاد منافع با کارفرما نماید.
  • سستی و اهمال مکرر در انجام وظایف و نیز هر نوع عملی که باعث ایجاد وقفه و یا بی نظمی در امور شرکت گردد.
  • ارتکاب به اعمال خلاف قانون که منجر به مجازات کیفری گردد.
  • ایجاد اختلال مداوم در فعالیت های جاری شرکت که باعت وقفه در حصول اهداف شرکت گردد با تشخیص مدیر عامل شرکت
  • غیبت های مکرر که باعث اخلال در روند جاری شرکت گردد با تشخیص مدیریت عامل شرکت
  • در صورتی که ثابت گردد همکار دارای سابقه کیفری وفق ماده 25 قانون مجازات اسلامی می باشد.
  • عدم رعایت تعهدات این قرارداد به تشخیص مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف وی

تبصره:سایر تخلفات بر طبق آیین نامه انضباطی شرکت تعیین گردیده است.

7-3  با پایان مدت قرارداد ، قرارداد منفسخ و غیر قابل تمدید می باشد.

ماده8:ضمانت حسن همکاری

همکار موظف است به عنوان تضمین قرارداد سفته ای به شماره ……………………….به مبلغ ……………………….در وجه کارفرما صادر کند تا در صورتی که از بند 6-12  و کلیه تعهدات قراردادی و سازمانی تخلف نماید کارفرما بتواند از محل آن نسبت به وصول خسارات خود اقدام کند.

ماده9:داوری

کلیه اختلافات حاصل از اجرای مفاد این قرارداد ابتدا از طریق گفتگو و مذاکره سعی در حل مساله میگردد و در صورت عدم توافق از طریق مراجع حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی حل اختلاف خواهد شد.

ماده 10:نسخ قرارداد

این قرارداد در 10 ماده و4 تبصره تنظیم و در سه نسخه در تاریخ…………………………….تنظیم و امضاءگردید .

کارفرما

همکار

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.