0

وکیل دعوای تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی به چه معنا است؟

به دعوایی(وکیل دعوای تصرف عدوانی) گویند که در محاکم مطرح می شود به منظور رفع استیلای غیر قانونی و نامشروع دیگری بر مال شخصی دیگر و با دعوای خلع ید وجه مشترک دارد.

ارکان دعوای تصرف عدوانی بیان کنید؟

 1- اثبات سابقه تصرف خواهان در ملک اعم از مشروع یا نامشروع

 2 – اثبات لحوق(جدید)تصرف خوانده

3- اثبات نا مشروع بودن تصرف خوانده

طرفین دعوای تصرف عدوانی چه کسانی هستند؟

متصرف سایق به عنوان خواهان دعوا و متصرف فعلی خوانده دعوا

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی

دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی می باشد.

اجرای رای دعوای تصرف عدوانی

پس ار صدور دادنامه از دادگاه خواهان میتواند درخواست اجرای رای را نموده و اجراییه صادر میگردد و تجدیدنظر خواهی خوانده مانع از اجرای رای نبوده و اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد.

برخی نکات کاربردی در خصوص دعوای تصرف عدوانی

1-در دعوای تصرف عدوانی به مالکیت رسیدگی نمی شود و صرفا به تصرف سابق شخص خواهان و عدوانی و نامشروع بودن تصرف خوانده رسیدگی می شود.(وکیل ونک و انواع خدمات حقوقی در این منطقه)

2-شخص مستاجر ملک میتواند به نمایندگی از مالک اقدام به طرح دعوای تصرف عدوانی کند.

3-تصرف سابق خواهان باید مشروع باشد در غیر این صورت دعوای او مسموع نمی باشد.

4-وقتی نسبت به ملکی دعوای مالکیت مطرح گردید دیگر دعوای تصرف عدوانی مسموع نمی باشد.

5-این دعوا صرفا در خصوص اموال غیر منقول متصور است و اموال منقول نمی توان دعوای تصرف عدوانی مطرح شود.

6-دعوای تصرف عدوانی مطابق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در وقت خارج از نوبت به عمل می‌آید منظور از وقت خارج از نوبت وقتی است که از لحاظ زمانی نزدیک تر و مناسب تر از وقت عادی است چرا که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه سعی می شود.

7-دعوای رفع تصرف عدوانی(وکیل دعوای تصرف عدوانی) با توجه به عدم ورود در ماهیت غیر مالی است لذا رسیدگی به دعاوی تصرف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است از جهت تجدیدنظرخواهی نیز به استناد بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی این دعوا قابل تجدید نظر است ولی به هیچ وجه قابل فرجام نیست. (ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

نکته مهم : دعوای تصرف عدوانی در محاکم کیفری (وکیل در جرم تصرف غیر قانونی) دارای سه تقاوت با دعوای تصرف عدوانی حقوقی می باشد:1- در شکایت کیفری تصرف عدوانی اثبات مالکیت نیاز می باشد 2- در شکایت کیفری نیازی به اثبات سبق تصرف یا لحوق (جدید)تصرف نمی باشد3- در املاک مشاع  احد از شرکا نمی تواند شکایت کیفری مطرح کند و فقط می تواند تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.