وکیل مطالبه ثمن معامله

دعوی مطالبه ثمن معامله به چه معنا است؟ هنگامی که مالی نظیر آپارتمان زمین خودرو  به فرش می رسد،(وکیل مطالبه ثمن معامله) توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل موضوع قرارداد، ما بین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروط یک...

درخواست تخلیه فوری عین مستاجره

دعوای درخواست دستور تخلیه فوری عین مستاجره اجاری عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می گردد . در مواردی مستاجرین با وجود انقضای مدت اجازه از تخلیه عین مستاجره سر باز زده و مشکلاتی را برای مالکین  فراهم میکنند...