0

وکیل انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر 

به موجب ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر(وکیل انتقال مال غیر) مصوب 05/01/1308 هرکس مال غیر را با علم و اطلاع به نحوی از انحا عینا یا منتفقا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود. و به مجازات این جرم محکوم می شود. همچنین انتقال گیرنده در حین معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده آگاه باشد. اگر مالک مال از وقوع معامله مطلع شود. و تا 1 ماه پس از حصول اطلاع اظهارنامه برای ابلاغ به انتقال گیرنده مطلع کردن او از مالکیت خود به مراجع ذی ربط تسلیم ننماید معاون جرم محسوب می شود.

نکات این ماده :

  1. منظور از انتقال مال غیر در این ماده اعم از انتقال عین یا منفعت و نیز اعم از انتقال مال منقول یا غیر منقول است.
  2. انتقال مال غیر باید به صورت حقوقی و قراردادی باشد. تسلیم فیزیکی مال به دیگری انتقال مال غیر محسوب نم شود.
  3. انتقال مال شاع توسط شریک به دیگری طبق نظر غالب انتقال مال غیر نیست.
  4. انتقال مال غیر باید همراه با سو نیت باشد و در صورتی است که شخص با علم و اطلاع و فقدان سمت به قصد ضرر، مال غیر را به دیگری منتقل می کند و این امر فارق بین انتقال مال غیر و معامله فضولی است.
  5. آثار کلاهبرداری بر این جرم بار می شود از جمله غیر قابل تخفیف بودن، غیر قابل تعلیق بودن و… در جرم انتقال مال غیر و سایر جرایم در حکم کلاهبرداری جاری است.

معرفی مال دیگری به عوض مال خود 

مطابق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 31/02/1308 هرکس اعم از محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کند و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می شود.

نکته) نفس معرفی مال غیر به عوض مال خود برای تحقق جرم کفایت نمی کند بلکه باید عملیات نسبت به آن مال شده باشد مثلا مال در معرض حراج گذاشته شود.

تبانی برای بردن مال غیر

مطابق مواد 1 و 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب 03/05/1307، هرگاه اشخاصی با یک دیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است به هم دیگر اقامه دعوا نمایند (دعوای موردی) و نیز اشخاصی که به عنوان ثالث در دعوایی وارد شده و یا بر حکمی اعتراض کرده است و یا محکوم به حکمی مستقیما اقامه دعوا نماید و این اقدامات آنها ناشی از تبانی باشد کلاهبردار محسوب و به مجازات این جرم محکوم خواهند ششد. با توجه به این مواد تبانی در 4 حالت قابل تحقق است.

حالت اول) طرح دعوای موردی به صورت تبانی و به قصد بردن مال غیر

حالت دوم) ورود ثالث به قصد تضعییع حق دیگر

حالت سوم) اعتراض ثالث به قصد تضعییع حق طرف دیگر

حالت چهارم) اقامه دعوای مستقیم بر محکوم به قصد تضعییع حق طرف دیگر

نکته) حرف طرح دعوای صورتی حتی اگر به صدور حکم منتهی نشود جرم تحقق یافته است

نکته) لازمه تحقق تبانی وجود حداقل 2 نفر است و تبانی در هر حال به صورت طرح دعوا است.

وکیل در انتقال مال غیر کیست؟

وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری با شناخت لازم از انواع این دعاوی و ارکان این جرم و رویه های قضایی حاکم بر آن داشته باشد.

جهت مشاوره با وکیل در انتقال مال غیر با ما در تماس باشید…

02188696587 – 09122097355

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.